top of page
חיפוש

תוכנית "אופקים" של משרד הבריאות הישראלי מאפשר לך ללמוד על חשבון המדינה!

על התוכנית:

כחלק ממהלך לקידום תעסוקת רופאים בישראל, משרד הבריאות משיק תוכנית חדשה וחסרת תקדים, המיועדת לתמיכה ועידוד סטודנטים לרפואה בחו"ל. התוכנית מטרתה לאפשר לעודפי הידע הרפואי להשתלב במערכת הבריאות הישראלית, תוך ייעוץ ותמיכה מתמידה.

בפתיחת התוכנית, אנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת "אופקים" - הקהילה הווירטואלית המיוחדת באתר התוכנית. בקהילה זו יועלו מידע שימושי, חומרים מקצועיים, וידאונים, וירטואליים ועוד. כל התכנים יסייעו לסטודנטים בלימודיהם ויספקו כלים והכוונה לשבת בראש.


איך עובדת תוכנית "אופקים:

משרד הבריאות יעמיד אשראי, במתווה של הלוואה מותנית, לטובת סטודנטים לרפואה, בגובה שכר הלימוד השנתי במוסדות אקדמיים נבחרים בחו"ל, ועד לסכום כולל של 360,000 ש"ח החל מהשנה השנייה ולאורך משך תקופת הלימודים, כאשר גובה החזר ההלוואה ייקבע בהתאם למקום שבו יבחר הסטודנט להתמחות בתום תקופת הלימודים. זאת בכפוף לטבלת הזכאות הנגזרת ממידת המחסור בתחומי ההתמחות והמוסדות הרפואיים השונים בארץ.

החזר ההלוואה יקבע לפי מדרגות של 0%, 25%, 50%, 75% ו-100% בהתאם למוסד ולמקצוע שבו יבחר המשתתף להתמחות, כאשר רשימת המוסדות הרפואיים תתעדכן מעת לעת באתר משרד הבריאות.


קבלת ההלוואה המותנית:

משרד הבריאות יעמיד לרשות משתתפי התוכנית, הלוואה לטובת מימון שכר הלימוד החל מהשנה השנייה ועד לשנה השישית, בגובה שכר הלימוד השנתי ועד לסכום מקסימלי של 360,000 ₪.

כל סטודנט יכול לממש את זכאותו להלוואה באופן מלא בקבלת הסכום המקסימלי ו/או באופן חלקי בהתאם לשיקול דעתו וצרכיו.

לאחר קבלת הודעה על התקבלות לתוכנית, יופנה הסטודנט לספק הפיננסי של התוכנית שם יחתום על מסמכי הקמת ההלוואה וכל הכרוך בכך. והחל מהשנה השניה ואליך יועבר סכום ההלוואה השנתי לחשבונו של הסטודנט.


יודגש כי תנאי לקבלת הלוואה מדי שנה הינה המצאת אישור אקדמי בדבר סיום בהצלחה ומעבר לשנה האקדמית הבאה.

עם סיום לימודיו של הסטודנט וחזרתו לארץ, ולאחר שנת הסטאז' וקבלת הרישיון לעסוק ברפואה, תמחק הריבית על הלוואה, והקרן תועמד לפירעון ו/או תועבר למסלול של מחילה בהתאם להתמחות בה יבחר הסטודנט והכל כפי שיפורסם בטבלת המחילה שתפורסם ע"י משרד הבריאות ותעודכן מעת לעת בהתאם לצורכי המערכת.

מצ"ב ציר הזמן של ההלוואה לשם הדגמה בלבד:
מצ"ב טבלת מחילה עדכנית לשנת 2024. טבלת המחילה העדכנית תתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקולי משרד הבריאות:לקבלת מידע על תוכנית "אופקים" של משרד הבריאות מטעם נציגי משרד הבריאות:
4 צפיות0 תגובות

Коментарі


bottom of page